Trivebo ABs integritetspolicy


1. SYFTE
1.1 Denna integritetspolicy gäller när Trivebo AB (”Trivebo”, ”vi”, ”vår”, ”vårt”), organisationsnummer
559257-5038, Solbräckeg 2, 442 45 Kungälv, och andra juridiska personer i samma koncern utför
behandling av personuppgifter rörande dig som är intressent eller kund till Trivebo eller företräder ett
bolag med vilket Trivebo har ett samarbete. Trivebos behandling av personuppgifter följer den
allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”).

1.2 Trivebos behandling av personuppgifter sker som huvudregel med grund i ett avtal med dig, den
registrerade. När Trivebo behandlar dina kontaktuppgifter för att kommunicera med dig och ett avtal
inte är förestående sker behandlingen med grund i en intresseavvägning. Trivebos berättigade
intressen är att kunna kontakta dig, som privatperson eller representant för ett företag, för
marknadsföring eller information.

1.3 Trivebo utför även vissa behandlingar för att följa lagar och andra regler som beskrivs nedan.

2. ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN

2.1 Trivebo behandlar dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att ingå avtal med dig och för
att uppfylla avtalet. Att lämna personuppgifter till Trivebo är en förutsättning för att ingå ett avtal med
Trivebo som inte kan tillhandahålla sina tjänster utan att behandla personuppgifter.

2.2 Om dina personuppgifter lämnas till Trivebo i samband med en intresseanmälan kommer Trivebo
endast att behandla dina personuppgifter för att följa upp din intresseanmälan och de ytterligare
behov som kontakten kan leda till.

2.3 Dina personuppgifter används av oss för att kontakta och kommunicera med dig om du samtyckt
till att vi ska kontakta dig, bland annat för utskick av nyhetsbrev. Det betyder att du kan stoppa
behandlingen av dina personuppgifter så snart vi kontaktat dig om du inte längre är intresserad.

2.4 Behandling av personuppgifter genomförs även av Trivebo för att uppfylla rättsliga förpliktelser
som åvilar Trivebo eller dess dotterbolag, ex. enligt bokföringslagen (SFS 1999:1078) och lagen (SFS
2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

3. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

3.1 En personuppgift är all information som kan knytas till en levande person. Trivebo samlar in och
behandlar olika typer av personuppgifter inom ramen för sin verksamhet. Informationen lämnas
antingen direkt av dig eller samlas in av Trivebo för att komplettera uppgifterna du lämnat.

3.2 Följande personuppgifter kan Trivebo komma att samla in från dig när du ingår ett bokningsavtal
eller annan typ av köpekontrakt:

a) Uppgift om din identitet – förnamn, efternamn och personnummer.
b) Dina kontaktuppgifter – adress, e-postadress, telefonnummer.
c) Objekt– information om den bostadsrätt som du avser att köpa.

3.3 Om du kontaktar Trivebos kundtjänst för hjälp eller information kommer ärendet kräva att Trivebo
behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter som behandlas inom ramen för kundtjänst kan
exempelvis vara:

a) Uppgift om din identitet – såsom förnamn, efternamn och personnummer. Om du också lämnar
uppgift om andras identitet kommer Trivebo inte att spara den informationen om det inte krävs för
ärendet eller för att utreda bedrägeri eller annat ärende.
b) Kontaktuppgifter – såsom adress, e-postadress, mobilnummer och telefonnummer,
folkbokföringsadress (kan samlas in från skatteverket för att säkerställa att adressen stämmer).
c) Ärendebeskrivning – vid din kontakt och beskrivning av supportärendet kan Trivebo inte styra vilka
uppgifter du lämnar. Din ärendebeskrivning kan därför omfatta personuppgifter som Trivebo inte har
anledning att behandla. Sådana personuppgifter kommer inte Trivebo att lagra.

4. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

4.1 Trivebo har en omfattande och komplicerad verksamhet som förutsätter att Trivebo samarbetar
och interagerar med andra system och aktörer. Trivebo kommer att överföra dina personuppgifter till
andra organisationer när det är nödvändigt för att uppfylla (i) avtalet med dig, (ii) lag, författning eller
beslut som Trivebo eller dess dotterbolag måste efterleva. Följande typer av mottagare kan bli
aktuella:

a) Banker – När nödvändigt kan dina personuppgifter lämnas till banker i samband med ingående av
avtal.
b) Kreditupplysningsföretag – enligt den beskrivning som lämnas ovan kommer Trivebo att lämna ut
uppgifter om dig till kreditupplysningsföretag när Trivebo måste bedöma din kreditvärdighet. Trivebo
gör detta för att bekräfta din identitet och bedöma din kreditvärdighet.
c) Tjänsteleverantörer – Trivebo kommer sannolikt att behöva lämna dina personuppgifter till
leverantörer av andra tjänster för att fullfölja en avtalsrelation med dig. Sådana leverantörer kan
exempelvis vara elbolag, TV/bredbandsbolag, entreprenörer, hantverkare, förvaltare, konsulter, samt,
vid upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt, mäklare. Även andra liknande kategorier av
tjänsteleverantörer kan bli aktuella när detta omfattas av syftet med behandlingen, som beskriven
ovan.
d) Myndigheter – Trivebo kan behöva lämna ut information till myndigheter, exempelvis polisen eller
skatteverket, om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du begärt att vi ska göra det. I vissa fall
kan Trivebo vara förhindrad enligt lag att berätta för dig att dina personuppgifter begärts ut av
myndighet.

5. BEVARANDE AV PERSONUPPGIFTER

5.1 Personuppgifter bevaras bara så länge som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som
beskrivits ovan. Det här betyder att de flesta personuppgifter som samlas in om dig kommer att
raderas efter det att de inte längre ska bevaras enligt lag eller är nödvändiga för att uppfylla ett avtal
med dig.

5.2 Trivebo är skyldigt att bevara vissa personuppgifter i sju år för att följa skyldigheter enligt
bokföringslagen. Personuppgifter som förekommer i Trivebo bokföring kommer bara att behandlas för
det ändamålet.
5.3 Trivebo har i vissa fall en skyldighet att genomföra utredningar enligt lagen om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism (SFS 2017:630) och måste bevara resultatet av sådana
utredningar i minst fem år.

6. GALLRING AV PERSONUPPGIFTER

6.1 Personuppgifter gallras eller avpersonifieras när uppgifterna inte längre behöver bevaras. Med
avpersonifieras menas att uppgifterna inte längre kan användas för att identifiera en person.

6.2 Innan uppgifter används som underlag för statistik och produktutveckling avpersonifieras de
och aggregeras, vilket betyder att de inte längre kan kopplas till dig, vare sig av Trivebo eller någon
annan. Informationen innehåller därför inte längre personuppgifter.
6.3 När Trivebo utför en gallring av personuppgifter kan denna inte återkallas/återskapas och när
gallringen utförts kan inte någon person längre associeras med den information som återstår.

7. INFORMATIONSSÄKERHET

7.1 Trivebo vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att
skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med avsnitt 2 av Dataskyddsförordningen.

8. DINA RÄTTIGHETER

8.1 Trivebo eftersträvar att vid var tillfälle ha ett registrerat Dataskyddsombud. Dataskyddsombudet är
kontaktperson för utövandet av rättigheter gentemot Trivebo med kontaktuppgifter som anges nedan.
8.2 Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke till en viss behandling utan att detta påverkar
lagligheten av behandlingen innan återkallandet. Du kan därför återkalla samtycke från exempelvis en
intresseanmälan om du ångrat dig och inte vill bli kontaktad av oss.

8.3 Du har rätt att begära att behandlingen begränsas till lagring och att invända mot behandlingen.
8.4 Du har rätt att begära att Trivebo rättar personuppgifter som du anser är felaktiga och att komma
in med kompletterande personuppgifter (i särskilda fall) om du anser att de personuppgifter Trivebo
har behandlat har gett en felaktig bild av dig.

8.5 Du har rätten att begära att Trivebo raderar dina personuppgifter. Trivebo kommer då att radera
personuppgifter som inte Trivebo måste bevara för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Trivebo kommer
också att fortsätta behandla personuppgifter i vissa andra fall, bland annat när personuppgifter måste
behandlas för att uppfylla ett avtal med dig. Trivebo kommer alltid att svara dig och förklara sin syn på
vilka personuppgifter som Trivebo har rätt att fortsätta behandla.

8.6 Du har alltid rätten att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, i Sverige Datainspektionen.

8.7 Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ber vi dig
att vända dig till Trivebos


Denna policy är upprättad under september månad 2020
Trivebo AB inklusive dotterbolag